เฟส1

ที่มาของโครงการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ดูแลการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000 อัตรา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่
 • การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
 • การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
 • การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
 • การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) รวมถึงการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จำนวน 15 ตำบล ในจังหวัดจันทบุรี บริหารจัดการโครงการโดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ในพื้นที่ จำนวน 300 อัตรา การพัฒนาอาชีพในชุมชน การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในโครงการ

  ประชาชน เป็นที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

  บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

  นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

  พื้นที่เป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบ) รวมจำนวน 300 อัตรา

  ทำงานในตำบลเป้าหมาย 15 ตำบล จำนวน 270 อัตรา
 • ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (กองพัฒนานักศึกษา)
 • ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (กองพัฒนานักศึกษา)
 • ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สำนักบริการวิชาการ)
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน)
 • ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะนิติศาสตร์)
 • ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาการจัดการ)
 • ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะครุศาสตร์)
 • ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะพยาบาลศาสตร์)
 • ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
 • ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะนิเทศศาสตร์)
 • ทำงานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี(หน่วยงาน กพร.) จำนวน 30 อัตรา ทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี (สำนักบริการวิชาการ)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 4 ด้านทักษะ

  ด้านการเงิน Financial literacy โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเปิดให้ภาคตะวันออกเข้าเรียนออนไลน์ได้ในช่วง เดือน ก.ค. - ส.ค. 2564 เข้าเรียนได้ที่ e-SET Learning

  ด้านสังคม Social literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 2564

  ด้านภาษา Language literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564

  ด้านดิจิทัล Digital literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2564 โดยข้อ 2-4 ได้แก่ ด้านการเงิน(Financial literacy), ด้านดิจิทัล(Digital literacy), ด้านภาษา(Language literacy) สามารถเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์ Thai Mooc

  โดยข้อ 2-4 ได้แก่ ด้านการเงิน(Financial literacy), ด้านดิจิทัล(Digital literacy), ด้านภาษา(Language literacy) สามารถเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์ Thai Mooc


  *** ผู้สมัครทำงานร่วมกับ กพร. (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี) ต้องอบรมด้านดิจิทัล Digital literacy ก่อนเข้าร่วมโครงการ 7 ชั่วโมง กรณี ลาออก จากงานหรือ ยกเลิกสัญญา แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน