U2T  หนองบัว-กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาศูนย์บริการชุมชนตำบลหนองบัว

U2T หนองบัว-กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาศูนย์บริการชุมชนตำบลหนองบัว

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณาจารย์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาศูนย์บริการชุมชนตำบลหนองบัว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พันธกิจของ อปท.ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการดำเนินงานด้านการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากร เพื่อการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีองค์กรที่รับฟังคือ อบต.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช และทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย และพันธกิจของโครงการ