กิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
ด้าน : เกษตรและอาหาร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ

      ด้วยสำนักศิลปวัฒธรรมและพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) กิจกรรมเตรียมพร้อมชุมชน สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ