ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ในโครงการ U2T for BCG

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ในโครงการ U2T for BCG

SDG : ขจัดความยากจน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ เซ็นทรัล บางนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยอาจารย์สามารถ จันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ U2T BCG 2565 ได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ที่ได้รับพัฒนาสินค้าและบริการ จากโครงการ
 #U2T #U2TforBCG #สำนักบริการวิชาการ #RBRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #เมืองจันทบุรี #จันทบุรี