U2T หนองบัว-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก บูรณาการร่วมกับแบรนด์ KORKOK (กอกก)

U2T หนองบัว-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก บูรณาการร่วมกับแบรนด์ KORKOK (กอกก)

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก บูรณาการร่วมกับแบรนด์ KORKOK (กอกก) ที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม พร้อมทั้งสร้างสรรค์แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน