U2T หนองบัว-มัคคุเทศก์น้อยการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลหนองบัว

U2T หนองบัว-มัคคุเทศก์น้อยการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อยการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลหนองบัว” ร่วมกับคณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านข้อมูล วัฒนธรรม และประวิติศาสตร์ในท้องถิ่นให้กับนักเรียน