U2T หนองบัว-การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตำบลหนองบัว

U2T หนองบัว-การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตำบลหนองบัว” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดและแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง