U2T หนองบัว-การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนปิดเวที ตำบลหนองบัว

U2T หนองบัว-การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนปิดเวที ตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักบริการวิชาการ และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนปิดเวที ตำบลหนองบัว” ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และอบต.หนองบัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ความต้องการในสังคม พร้อมทั้งนำข้อมูลด้านการพัฒนาตำบลหนองบัว สู่ภาคีเครือข่ายภายในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้คณะผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพันธกิจของโครงการ และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด