U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นสำรวจความต้องการของคนในชุมชน และมาตราการป้องกัน Covid - 19

U2T ตำบลซึ้ง ลงพื้นสำรวจความต้องการของคนในชุมชน และมาตราการป้องกัน Covid - 19

พวกเรา U2T ตำบลซึ้ง ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวบ้านในชุมชนทั้งหมด 11 หมู่ ได้แก่ บ้านอิมั้ง บ้านช้างข้าม บ้านนาซ๊อก บ้านกงษีไร่  บ้านหนองห้าง และหมู่บ้านซึ้งบน พร้อมทั้งสำรวจมาตราการป้องกัน Covid - 19 ในครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่ และชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง