อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพของดินและน้ำที่ใช้ทางการเกษตร(ในรูปแบบออนไลน์)

อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพของดินและน้ำที่ใช้ทางการเกษตร(ในรูปแบบออนไลน์)

SDG : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดกิจกรรม อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพของดินและน้ำที่ใช้ทางการเกษตร(ในรูปแบบออนไลน์) พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพของดิน และการปรับปรุงดิน การตรวจประเมินคุณภาพของน้ำที่ใช้ทางการเกษตร โดย ผศ.ดร.สุทิศา ชัยกุล, ผศ.ดร.วิกันยา ประทุมยศ และอาจารย์อรรถกร คำฉัตร

อภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดตรวจสอบคุณภาพติน และการวิเคราะห์ อินทรียวัตถุในดิน โดย อ.ดร.ศุทธินี เมฆประยูร, ผศ.ดร.นันทพร มูสรังสี และอ.ดร.เสาวภา สุราวุธ