กิจกรรมเวทีสัญจรพบผู้นำชุมชน 8หมู่บ้าน 28 พ.ค.  2564

กิจกรรมเวทีสัญจรพบผู้นำชุมชน 8หมู่บ้าน 28 พ.ค. 2564

SDG : ขจัดความยากจน

ได้จัดกิจกรรมทำเวทีสัญจรประชาคม กับผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ของตำบลจันทเขลม เพื่อคืนข้อมูล และวางแผนงานขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งผู้ชุมชน ยอมรับว่า ข้อมูลที่ได้มาและวิเคราะห์ตรงจุด ตรงโจทย์ของพื้นที่ พร้อมกันนี้ เห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมชองเป็นวาระตำบลที่อยากให้ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นพร้อมช่วยกันเชื่อมโยงเครือข่ายชองทั้งตำบลขณะที่เรื่องการพัฒนาอาชีพและวิถีพอเพียง