กิจกรรม L TAX 3000 ณ เทศบาลจันทเขลม  14 พ.ค.2564

กิจกรรม L TAX 3000 ณ เทศบาลจันทเขลม 14 พ.ค.2564

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T จันทเขลม นำทีมโดย 1.นายเตชิณ ศิลาปาน 2.นายณรงศักดิ์ เนียมสอน 3.นายนรินทร์ จันทมงคล 4.นายมรุต เจนกิจ และ5.นางสาวรัตติยา เคหะธรรมร่วมกับเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลจันทเขลมได้ร่วมกันศึกษาโปรแกรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (ltax3000,ltax gis) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลตำบลจันทเขลมช่วยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรม