กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เกษตรอินดี้ ณ บ้านป้ารำแพน

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เกษตรอินดี้ ณ บ้านป้ารำแพน

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม โดยทีมประชาชนลงมือทำกิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีก โดยได้แบ่งพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ จัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้มีผักชนิดต่างๆกันออกไป และยังได้หมักฮอร์โมนจากไร่ เพื่อเอาไว้ใช้ฉีดพ่นแทนสารเคมี เพื่อไม่ให้มีสารอันตรายและไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายในระยะยาว