กิจกรรมปลูกผักหลุมพอเพียง ณ บ้านป้าแป๋ว 5 พ.ย. 2564

กิจกรรมปลูกผักหลุมพอเพียง ณ บ้านป้าแป๋ว 5 พ.ย. 2564

SDG : ขจัดความยากจน

นายอรุณ แพทย์โอสถ หัวหน้ารับผิดชอบโครงการ นำทีม U2T จันทเขลมโดยกลุ่มบัณทิตจบใหม่ ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อการพึ่งพาตนเองครัวเรือนการเรียนรู้ (หลุมพอเพียง) ณ บ้านของนางประไพ แจ่มศรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำการปลูกพืชสวนครัวโดยอาศัยหลักการพึ่งพากันเองของพืชแต่ละชนิด และเพื่อใช้ไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน