กิจกรรมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid 19 และรณรงค์ป้องกันโควิด ณ ตลาดจันทเขลม  26 พ.ค. 256

กิจกรรมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid 19 และรณรงค์ป้องกันโควิด ณ ตลาดจันทเขลม 26 พ.ค. 256


ทีม U2T จันทเขลม นำทีมโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน รวมพลัง Gen A ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกันทำกิจกรรม รวมพลังสู้โควิด 19 ร่วมรณรงค์ ป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19  สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ ตลาดนัดตรงข้ามวัดจันทเขลม