กิจกรรมเก็บข้อมูลคนเด่น (สัมภาษณ์ Timeline คนชอง) ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

กิจกรรมเก็บข้อมูลคนเด่น (สัมภาษณ์ Timeline คนชอง) ณ ชุมชนบ้านจันทเขลม

SDG : ขจัดความยากจน

U2T จันทเขลม นำทีมโดยบัณทิตจบใหม่ได้ทำการไปสัมภาษณ์คนชอง ได้ถอดข้อมูลชุมชน ทั้งตำบล รายหมู่บ้าน มาวิเคราะห์จุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน การกระจายตัวของคนชอง วิถีชีวิตเศรษฐกิจ จากอดีตสู่ปัจจุบัน