กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

SDG : ขจัดความยากจน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน นำโดย อ.ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองผู้อำนวยการฯ นำทีม อว.จันทเขลม ร่วมพลัง GenA ลงพื้นที่จัดอบรมเห็ดนางฟ้า ให้กับชาวบ้านในตำบลจันทเขลม เป็นรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีรุ่นที่ 1 เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นที่ 2