กิจกรรม Hackathon  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564

กิจกรรม Hackathon ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้

ทีม U2T จันทเขลมได้เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon นำโดย 1.นายนรินทร์ จันทมงคล 2.นายเตชิณ ศิลาปาน 3.นายณรงศักดิ์ เนียมสอน 4.นายมรุต เจนกิจ และนางสาวรัตติยา เคหะธรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  โดยทีมU2T จันทเขลมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น all in one chantaklem เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์จากการขายสินค้าโดยตรงจากผู้ขายสู่มือผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้เรียนรู้อัตลักษณ์ของชาวชองโดยคนชองเอง