กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟาง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟาง

SDG : ขจัดความยากจน

ทีม U2T จันทเขลม ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ในวันที่ 17พฤศจิกายน 2564  ณ ศาลากลางหมู่ที่ 5 บ้านจันตาแป๊ะ ตำบลจันทเขลมโดย มีชาวบ้านในตำบลให้ความสนใจเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป