กิจกรรมปรับพื้นที่และเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเวทีเสริมพลังเครือข่ายชองยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมปรับพื้นที่และเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเวทีเสริมพลังเครือข่ายชองยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ทีม U2T จันทเขลม นำทีมโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน รวมพลัง Gen A มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกันปรับพื้นที่และเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเวที เสริมพลังเครือข่ายชอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านป้ารำแพน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564