ประชุมชี้แจงแผนครั้งที่ 1

ประชุมชี้แจงแผนครั้งที่ 1

SDG : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

            วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น ณ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ลูกจ้าง U2T for BGC ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ คณะกรรมการชุมชน ท.เมืองท่าใหม่ทั้ง 8 แห่ง ได้ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ  1 ถนนคนเดิน 1 วันในฝัน ภายใต้โครงการ U2T for BGC

            1.การแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ U2T และความเป็นมาของโครงการ
            2.การชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการ 1 ถนนคนเดิน 1 วันในฝัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการผลักดันให้ชุมชนมีมีความเข้มแข็งสามัคคี
           3.การระดมความคิดร่วมกัน เพื่อให้เห็นแนวทางในการจัดทำโครงการ 1ถนนคนเดิน 1 วันในฝัน โดยได้รับการตอบรับจากคณะชุมชน ท.เมืองท่าใหม่ เป็นอย่างดี
 
           ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการชุมชน ท.เมืองท่าใหม่ได้พาสำรวจพื้นที่ในการจัดโครงการ 1 ถนนคนเดิน 1วันในฝัน เพื่อที่จะได้นำไปวางแผนในการจัดทำโครงการต่อไป