ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD

SDG : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
BCG : B เศรษฐกิจชีวภาพ
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 13 ส.ค. 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD หมู่ที่ 1 แหลมยาง หมู่ที่ 5 หนองโพรง และหมู่ที่ 7 หนองโพรง