ทีมงาน U2T ตำบลน้ำเชี่ยว นำผลิตภัณฑ์ "หอยคราฟต์" มาสาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์ ผู้ดูงานจากบางกอบัว

ทีมงาน U2T ตำบลน้ำเชี่ยว นำผลิตภัณฑ์ "หอยคราฟต์" มาสาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์ ผู้ดูงานจากบางกอบัว

SDG : สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยังยืน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ตำบลน้ำเชี่ยว ได้นำผลิตภัณฑ์ "หอยคราฟต์" มาสาธิตขั้นตอนการทำ ให้แก่ ชุมชนบางกอบัวที่มาดูงานที่ตำบลน้ำเชี่ยวและทางทีมงานได้มอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก