๊U2T พลอยแหวน จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๊U2T พลอยแหวน จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SDG : ขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ U2T ตำบลพลอยแหวน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ วัดสระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประชาชนสามารถปลูกผักเพื่อใช้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

โดยได้รับการสนับสนุน จาก ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้เชิญวิทยากร คุณสุนิสา เบญจกิจ เจ้าของป้าสาผักไฮโดรโปรนิกส์ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในตำบลพลอยแหวนจำนวนกว่า 50 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังว่าโครงการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลพลอยแหวน ตอบโจทย์การแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGS ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)