U2T ตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ร่วมกับศส.ปชต. พูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ

U2T ตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ร่วมกับศส.ปชต. พูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ

SDG : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

U2T Thaluang News : การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT) วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 คณะทำงาน U2T for BCG ตำบลท่าหลวง เข้าพบ เจ้าหน้าที่ กกต. เพื่อร่วมประชุมหารือ ณ กศน.ตำบลท่าหลวง
     - เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ  การสร้างเครือข่าย  และการทำงานร่วมกับชุมชน

     - กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้โครงการ U2T For BCG 

     - แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและเก็บข้อมูลกิจกรรม ECT WEET 

    วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ   ศส.ปชต. พูดคุยกับชาวบ้านทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองคุณภาพ