ลงพื้นที่ร่วมกับ ศส.ปชต.

ลงพื้นที่ร่วมกับ ศส.ปชต.

SDG : สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT) วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 คณะทำงาน U2T for BCG ตำบลตกพรม เข้าพบ เจ้าหน้าที่ ศส.ปชต. เพื่อร่วมประชุมหารือ ณ กศน.ตำบลตกพรม

 - เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ  การสร้างเครือข่าย  และการทำงานร่วมกับชุมชน                                               

 - กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้โครงการ U2T For BCG                     

- แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและเก็บข้อมูลกิจกรรม ECT WEET 

    วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ   ศส.ปชต. พูดคุยกับคนในชุมชนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองคุณภาพ