U2T ท่าช้างและสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์

U2T ท่าช้างและสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ U2T ตำบลท่าช้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์ ณ ชั้น1 อาคาร 35  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

 โดยได้รับการสนับสนุน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ บัวเย็น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการU2T For BCG ท่าช้าง พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมเปิดงานโครงการและกล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ปพนพัชญ์ ธนาเศรษฐ์วัฒน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์ในครั้งนี้

 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในตำบลท่าช้าง จำนวน 50 คน

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังว่าโครงการการส่งเสริมการตลาดบนสื่ออนไลน์จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGS ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)