สถาบันนานาชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลนนทรีย์ ตราด ปิดโครงการ ครั้งที่สุดท้าย

สถาบันนานาชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลนนทรีย์ ตราด ปิดโครงการ ครั้งที่สุดท้าย

SDG : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : พลังงานและวัสดุ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะทำงานทีมนนทรีย์ สถาบันนานาชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอกล่าวขอบคุณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) กับชุมชนที่ร่วมใจกันมาถึงการจัดโครงการครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทางคณะทำงานทีมนนทรีย์ จึงได้เชิญ ท่านหัวหน้าสถาบันนานาชาติ มากล่าวปิดโครงการมา ณ ที่นี้