กิจกรรมอบรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ ตำบลคมบาง

กิจกรรมอบรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ ตำบลคมบาง

SDG : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : พลังงานและวัสดุ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษา และสมาชิกทีม U2T ได้ทำการจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑืให้มีอัตลักษณ์ คมบางฟรุต ซิตี้ ณ ศาลาบวนนวกิจ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565