กิจกรรมเวทีแนวทางการดำเนินงานในการวางแผนโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการหายสินค้า

กิจกรรมเวทีแนวทางการดำเนินงานในการวางแผนโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการหายสินค้า

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : B เศรษฐกิจชีวภาพ
ด้าน : เกษตรและอาหาร

     วันที่ 14-15 กันยายน 2565 คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับผู้รับจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG)      จัดกิจกรรมเวทีแนวทางการดำเนินงานในการวางแผนโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการขายสินค้า ได้แก่ การทำแผนธุรกิจ การสร้างคอนเทนต์ผ่านทางสื่อออนไลน์ การโฆษณาผ่านfacebook เป็นต้น ให้กับคนในชุมชน ตำบลเกวียาหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี