U2T for BCG ตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ

U2T for BCG ตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ

SDG : ขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ อาจารย์ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ และ อาจารย์ทอมมี่ เจนเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (หลัดสูตร 3 ภาษา) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ ตำบลวังตะเคียน จังหวัดตราด ตามโครงการ U2T for BCG การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษในตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการที่ 1 การพัฒนาลานค้าชุมชน เมื่อลานค้าชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในตำบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 ให้คำนิยามว่า ผักปลอดสารพิษ คือผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษในตำบลต่อไป