ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD เพิ่ม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD เพิ่ม

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

วันที่ 17 กันยายน ทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่ตำบลบ่อ อ.ขลุง เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล TCD เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน