ดำเนินภารกิจของ ECT WEEK

ดำเนินภารกิจของ ECT WEEK

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
BCG : B เศรษฐกิจชีวภาพ
ด้าน : สุขภาพและการแพทย์

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG ได้ดำเนินการทำภารกิจกรรมของ ECT WEEK โดยลงสำรวจข้อมูลจของประชาชนพื้นที่ในชุมชนตำบลพลับพลา และนำมาสรุปผลทำรายงาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ก็ส่งแบบรายงานการสำรวจพื้นที่ให้กับกรรมการศส.ปชต. (ครู กศน.ตำบล)