โครงการสืบสารประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โครงการสืบสารประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

ผู้รับจ้าง U2T เข้ารวมกิจกรรมกับทางตำบลตะปอน