U2T ขุนซ่อง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลขุนซ่อง

U2T ขุนซ่อง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลขุนซ่อง

SDG : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565
ทางคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลชุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Camping แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์

รวมไปถึงกิจกรรมการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์พืช และกิจกรรมปลูกป่า

มีการสาธิตการตั้งแคมป์จากเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการฯ จบ.3(ขุนซ่อง) ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมอีกด้วย