การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

SDG : จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : เกษตรและอาหาร

U2T Siphaya Paplern News Update : 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Thailand community data (TCD) ประจำเดือนกันยายน 2565 
วันที่ 14 กันยายน 2565
              คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Thailand community data (TCD) ร่วมกับ นายธนกฤต เจริญชูโชติ นายกอบต.สีพยา-บ่อพุ และคณะผู้บริหาร อบต.สีพยา-บ่อพุ 
             โดยจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น รวมถึงพืชในท้องถิ่น โดยข้อมูลที่ TCD จัดเก็บได้จะนำมาประมวลผล ถ่ายทอด และเป็นประโยชน์ให้ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่อไป