U2T เขาวงกต กิจกรรม การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

U2T เขาวงกต กิจกรรม การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

SDG : สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยังยืน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 16 กันยายน 2565 จัดกิจกรรม อภิปราย เรื่อง การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากร ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง, ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ, นายจารุตม์ ทรัพย์ประกอบ