กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน อีกทั้งบัณฑิต อำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย