U2T ทับช้าง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการประยุกต์งานวิจัยรั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยช้างป่า

U2T ทับช้าง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการประยุกต์งานวิจัยรั้วไร้สายเพื่อการเตือนภัยช้างป่า

SDG : สร้างเมืองและตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ด้าน : สุขภาพและการแพทย์