U2T ตำบลทุ่งเบญจา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ECT WEEK)

U2T ตำบลทุ่งเบญจา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ECT WEEK)

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 

ทีมบัณฑิต U2T ตำบลทุ่งเบญจา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในกิจกรรมการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในชื่อโครงการว่า "ECT WEEK"