U2T หนองชิ่ม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD

U2T หนองชิ่ม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD

BCG : B เศรษฐกิจชีวภาพ
ด้าน : เกษตรและอาหาร

U2T หนองชิ่ม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล TCD

วันที่ 22 ก.ย. 65 ทีมงาน U2T หนองชิ่ม ลงพื้นสำรวจและจัดเก็บข้อมูล TCD ในท้องถิ่น ได้แก่ หมวดหมู่เกษตรกร หมวดหมู่ร้านอาหาร หมวดหมู่พืช เป็นต้น เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนและครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ 500 ข้อมูล