กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ ECT Week

กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ ECT Week

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ U2T FOR BCG ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลจันทเขลม (กศน.ตำบลจันทเขลม) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ ( U2T & ECT )

เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องใกลัตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อศึกษาบทบาทหน้ที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

U2T ตำบลจันทเขลม ขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ และผู้ร่วมงานทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด