ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

SDG : สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

วันที่ 25-26 กันยายน 2565

สำนักบริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี"

ณ ห้องประชุม รัตนปุระ บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยมีคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน และจัดทำช้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในระดับตำบล (TSI) และระดับมหาวิทยาลัย (USI) ๔๖ ตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เพื่อรายงานผลต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม