U2T for BCG ตำบลช้างข้าม ร่วมกันลงพื้นที่ติดคาร์บอนฟุตปริ้น

U2T for BCG ตำบลช้างข้าม ร่วมกันลงพื้นที่ติดคาร์บอนฟุตปริ้น

SDG : ส่งเสริมโอกาศในการเรียนรู้
BCG : G เศรษฐกิจสีเขียว
ด้าน : การท่องเที่ยวและบริการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สมาชิก U2T for BCG ตำบลช้างข้าม กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนทั่วไป

ร่วมกันลงพื้นที่ติดคาร์บอนฟุตปริ้นที่ตำบลช้างข้าม อำเถอนายายอาม จันหวัดจันทบุรี ณ วัดหนองไทร และอ่างเก็บน้ำหนองพลงใหญ่