ถอดบทเรียน U2T

ถอดบทเรียน U2T


ตัวแทนบัณฑิตตำบลปากน้ำแหลมสิงห์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ในวันที่ 25-26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชมุ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมกิจกรรมนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเเละยังเป็นกิจกรรมส่งท้ายโครงการ U2T ในปี 2565 อีกด้วย.