คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลเกวียนหัก ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ แบรนด์เกวียนนิยม

คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลเกวียนหัก ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ แบรนด์เกวียนนิยม

SDG : ขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร
BCG : C เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้าน : เกษตรและอาหาร

   วันที่ 24 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลเกวียนหัก ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เกวียนนิยม ที่ร้านขายของฝาก ต้นตำหรับ โดยแบบสอบถามจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ทีต่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ " เกวียนนิยม" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสูตำบลสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

   ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มา  ณโอกาสนี้